مهندس عزت نژاد در روز كارگر: امنيت شغلي جامعه كارگري در گرو پويايي صنعت است

     مديرعامل شركت صنايع بهداشتي ساينا در مراسم انتخاب كارگر نمونه شركت روزمرگي و نبود برنامه بلند مدت در هر مجموعه صنعتي را افت بزرگ ج...

ادامه مطلب