• وضعیت پرسنلی و چارت سازمانی شرکت به شرح زیر می باشد:

 

 

ردیف شرح تولیدی غیر تولیدی جمع
۱ فوق لیسانس ۲ ۱۰ ۱۲
۲ لیسانس ۰ ۲۳ ۲۳
۳ فوق دیپلم ۱ ۸ ۹
۴ دیپلم ۳۲ ۴۰ ۷۲
۵ زیر دیپلم ۱ ۸ ۹
  جمع کل ۳۶ ۸۹ ۱۲۵
  تعداد کارکنان مرد ۳۶ ۷۷ ۱۱۳
  تعداد کارکنان زن ۰ ۱۳ ۱۳
  تعداد کارکنان پیمانکار ۲۸ ۵ ۲۳