• شوينده ملايم با قدرت پاك كنندگي مناسب
  • داراي عوامل ممانعت كننده از انتقال رنگ
  • داراي كف كنترل شده
  • عدم ايجاد لكه و سفيدك بروي لباسها
  • ايجاد رايحه دلپذير پس از شستشو لباسها