• شوينده ملايم با قدرت پاك كنندگي مناسب
  • ممانعت كننده از بور وكمرنگ شدن لباسها در فرايند شستشو
  • حاوي آنزيم سلولاز كه با زدودن كركها و گره هايي كه معمولاً در حين شستشو در پارچه ايجاد مي شود موجب درخشان شدن رنگ پارچه و درنتيجه حفظ تازگي پارچه پس از شستشوي مكرر مي گردد.
  • داراي كف كنترل شده
  • عدم ايجاد لكه و سفيدك بروي لباسها
  • ايجاد رايحه دلپذير پس از شستشو لباسه