• نرم كننده الياف انواع پارچه ولباس،حوله ،ملحفه،پرده وغيره
  • ضدالكتريسيته ساكن
  • اتوكشي آسان
  • داراي غلظت مناسب كه موجب توزيع يكنواخت در الياف ودرنتيجه نرم كنندگي بهتر مي گردد.
  • كاهش چين وچروك درلباسها
  • داراي رايحه هاي طراوت دهنده ودلپذير
  • بسته بندي زيبا و شيك
  • سازگار با محيط زيست