غرفه شرکت ساینا در هفتمین نمایشگاه شوینده مشهد غرفه نمونه شد ولوح تقدیر گرفت.

اهدائ لوح تقدیربه پاس حضور شرکت صنایع بهداشتی ساینا در هفتمین نمایشگاه شوینده مشهد

اعضائ هیئت مدیره شرکت در غرفه ساینا

تجار وبازرگانان افغان در غرفه ساینا

بازدید هتل داران مشهدی از غرفه ساینا

بازدید دکتر خادم رئیس اتاق صنعت ومعدن ولایت هرات افغانستان از غرفه ساینا

مهندس عزت نژاد مدیرعامل شرکت ساینا میزبان میهمانان غرفه

بازدید آقای امیر زاده مدیر مرکز پخش خراسان (شرکت بهپخش)

نمایی از غرفه شرکت ساینا در هفتمین نمایشگاه مواد شوینده وبهداشتی