مسئولين صنعتي شهرستان ابهر: روند افزايشي اشتغالزايي ساينا در دوره كرونا قابل تقدير است

مجتمع صنايع بهداشتي ساينا در آخرين روزهاي پاياني سال ميزبان مسئولين شهرستان ابهر بود. به گزارش روابط عمومي شركت ساينا؛ دادستان شهرست...

ادامه مطلب