مدير عامل شركت صنايع بهداشتي ساينا : هم افزايي فرايندها ،از ويژگي سازمان هاي پوياست.

مدير عامل شركت صنايع بهداشتي ساينا : هم افزايي فرايندها ،از ويژگي سازمان هاي  پوياست.      بهنام عزت نژاد مدير عامل ساينا در شوراي مدير...

ادامه مطلب