مديران حوزه معاونت امور شركتها ومجامع هلدينگ توسعه بهشهر؛ با حضور در كارخانه ساينا آخرين وضعيت عملكرد اين شركت را بررسي نمودند.

مديران  و روئساي  امور شركتها ومجامع شركت مادر تخصصي توسعه صنايع بهشهر در راستاي افزايش توانمنديهاي گروه از كارخانجات صنايع بهداشتي...

ادامه مطلب

مسئولين صنعتي شهرستان ابهر: روند افزايشي اشتغالزايي ساينا در دوره كرونا قابل تقدير است

مجتمع صنايع بهداشتي ساينا در آخرين روزهاي پاياني سال ميزبان مسئولين شهرستان ابهر بود. به گزارش روابط عمومي شركت ساينا؛ دادستان شهرست...

ادامه مطلب