محمد نظری در کمیته تولید ساینا : ساختارهاي جديد در ساينا به سود آوري ختم مي شود

مدیرعامل شرکت صنایع بهداشتی ساینا در چهارمین نشست کمیته تولید این شرکت، اصلاح ساختارهای معیوب و یا ایجاد زيرساختارهای جدید را عامل سودآ...

ادامه مطلب